Visie-Doel

Visie
Ieder mens wordt bewust of onbewust gedreven door een innerlijke ambitie, een droom, een eigen wens, passie, vervulling of een ideaal. Het koestert een diep verlangen om een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving waar hij een deel van uitmaakt. Daarbij de wens om herkend, erkend en gewaardeerd te worden.

De wensen van het individu zijn een belangrijke aanwijzing voor de rol die dat individu binnen zijn leef-, leer-, en werkomgeving en onze samenleving dient te spelen.

Als mensen in het verlengde van eigen wensen met elkaar samenwerken, leren en leven wordt er onderweg van wens naar werkelijkheid veel plezier
aan het werk beleefd en het leven zinvol ervaren.

Doel

Een bijdrage te leveren aan de bewustzijn- en welzijnsontwikkeling van de mens, zodat de mens dichter bij zichzelf komt en gezien wordt in wie hij is, zowel door zichzelf alsook door zijn omgeving. Dit om tot een vitaal, betekenisvol en gelukkig leven te komen.

Mensen en organisaties met behulp van “De Creatiespiraal” te inspireren om vanuit hun diepere eigen wensen cq. ambities en idealen te leven en te werken.